Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Niềm vui từ gói hỗ trợ của Chính Phủ
Thanh Sơn đảm bảo chất lượng cây giống trồng rừng

PTĐT - Năm 2020, toàn huyện Thanh Sơn phấn đấu trồng 2.500 ha rừng tập trung; 120 nghìn cây phân tán. Riêng trồng rừng đầu xuân toàn huyện phấn đấu...