Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Đảng khơi nguồn, “tam nông” đổi mới

Kỳ IV: Hóa giải các rào cản

Thứ năm, 06/06/2019, 14:42:33
Print + | - Font Size: A
Kỳ IV: Hóa giải các rào cản

Kỳ IV: Hóa giải các rào cản

A Font Size: - | +

img9428-1559807043
Nhờ liên kết sản xuất theo chuỗi, sản phẩm rau an toàn Tứ Xã, huyện Lâm Thao được tiêu thụ nhiều tại siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh.

>>> Kỳ III: Bài học từ lấy dân làm gốc
>>> Kỳ II: Thành công nhờ đổi mới tư duy
>>> Kỳ I: Nghị quyết làm thay đổi diện mạo “tam nông”

PTĐT - Nhằm đẩy mạnh CNH - HĐH nông nghiệp, nông  thôn, dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của Đảng bộ tỉnh, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã vào cuộc tích cực huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Nhờ vậy kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, trong thực tế phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn còn những “rào cản”, cần tiếp tục tìm hướng giải quyết để phát triển “tam nông” bền vững.

Vẫn còn “rào cản”

Thực tế cho thấy, bên cạnh những chuyển biến rõ nét, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn còn hạn chế: Tốc độ tăng trưởng chậm, sản xuất manh mún nhỏ lẻ, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, liên kết sản xuất và tiêu thụ khó khăn; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại. Đời sống người dân tuy đã cải thiện nhưng còn mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa còn ở mức cao. Một bộ phận nông dân trình độ nhận thức còn hạn chế, còn mang nặng tư duy sản xuất nhỏ, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Vai trò chủ thể của nông dân ở một số nơi chưa phát huy tốt.

Nguyên nhân của thực trạng trên do ruộng đất của nhiều nơi trong tỉnh còn manh mún, phân tán; hạ tầng cơ sở nông nghiệp, nông thôn còn thiếu và chưa đồng bộ đã hạn chế việc sản xuất hàng hóa tập trung và ứng dụng TBKHKT sản xuất theo hướng hiện đại. Sản xuất nông nghiệp còn chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh... Cùng với nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan do nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở một số nơi về CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn chưa rõ nét, còn lúng túng trong triển khai thực hiện; chưa chỉ đạo quyết liệt và chưa quan tâm đúng mức đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân. Tổ chức bộ máy cấp cơ sở về nông nghiệp, nông thôn còn thiếu và yếu. Nhiều xã bố trí cán bộ công chức làm nông nghiệp địa chính nhưng chỉ quan tâm đến địa chính, chưa chú trọng đến nông nghiệp. Năng lực, trình độ của một bộ phận nhất là ở cơ sở vẫn còn hạn chế, việc ban hành một số chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế vẫn còn chậm, chất lượng chưa cao; công tác thông tin, định hướng sản xuất còn hạn chế. Việc tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành chưa thực sự quyết liệt, còn lúng túng thiếu đồng bộ; chưa kịp giải quyết những vấn đề bức xúc, tháo gỡ những nút thắt; một số cơ chế chính sách còn bất cập, khó áp dụng; quá trình sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách còn chậm.


20171027050227807ios-1559807055
Nhà máy sản xuất trứng gà công nghệ cao DTK Phú Thọ đảm bảo an toàn sinh học trong toàn bộ quy trình sản xuất trứng sạch đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Để phát triển “tam nông” bền vững

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Ủy viên BVT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để phát triển nông nghiệp, nông thôn: “Cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tạo sự thống nhất về quan điểm để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp của cả hệ thống chính trị. Làm rõ trách nhiệm cụ thể của các tổ chức; phát huy vai trò tâm huyết của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển sản xuẩt nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”.

Khi đã có nhận thức đúng đắn, có sự đồng thuận từ ý Đảng lòng dân sẽ huy động và thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là phát huy được vai trò chủ thể của người dân.

Thực tế cho thấy để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống cần có cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nói về vấn đề này đồng chí Trần Tú Anh- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho rằng: “Hoàn thiện cơ chế chính sách là cơ sở, định hướng tập trung chỉ đạo; có cơ chế phù hợp khụyến khích, hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương; tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp, thực hiện theo chuỗi gắn với nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất theo”.

Cải cách thủ tục hành chính cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Bởi nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, kinh tế trang trại, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, phương thức sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, chủ yếu quy mô hộ sang hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Lời căn dặn của Người luôn đúng trong mọi lĩnh vực. Do đó để thực hiện tốt vấn đề Đảng lãnh đạo đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp cần quan tâm công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa Xll) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan đơn vị và các tổ chức quần chúng; thực hiện quyết liệt đồng bộ nhằm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong mỗi Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn đầu mối và tinh giản biên chế theo quy định. Tăng cường công tác quản lý sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ... nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH -HĐH.

Nhóm PV Phòng Chuyên đề

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang