Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019
Trọn việc Đảng, tròn việc dân

24/04/2019

Trọn việc Đảng, tròn việc dân

PTĐT - Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có hơn 5.540 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tức là có hơn 5.540 bí thư chi bộ với cương vị là người đứng đầu cấp ủy,...

Khắc phục những “khoảng trống” !

17/04/2019

Khắc phục những “khoảng trống” !

PTĐT - Kết quả thực hiện việc “Kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018”...

Sắp xếp lại hệ thống trường, lớp học: Vì mục tiêu nâng cao chất lượng

05/04/2019

Sắp xếp lại hệ thống trường, lớp học: Vì mục tiêu nâng cao chất lượng

PTĐT - Đề án sắp xếp trường học của tỉnh đang được xây dựng dựa trên “kim chỉ nam” là Nghị quyết 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập...