Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TOÀN DÂN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020-2025
Đóng góp ý kiến vào những kết quả đạt được

31/07/2020

Đóng góp ý kiến vào những kết quả đạt được

PTĐT - Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIX được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có chú thích hệ thống số liệu và bảng biểu so sánh các chỉ tiêu một cách khoa học,...

Thanh Sơn tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

22/07/2020

Thanh Sơn tổ chức 2 hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

PTĐT - Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025...

Góp ý vào phương hướng, mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/07/2020

Góp ý vào phương hướng, mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

PTĐT - Về phần chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, tôi thấy rằng tỉnh nên bổ sung thêm chỉ tiêu về “Chỉ số phát triển” bởi chỉ số phát triển là chỉ số tổng hợp, phản ánh mức độ, trình độ phát triển của tỉnh cả về kinh tế - xã hội và môi trường. 

Đóng góp ý kiến vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục

16/07/2020

Đóng góp ý kiến vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục

PTĐT - Qua dự thảo báo cáo thấy rằng bộ mặt của tỉnh đã có sự phát triển, chuyển biến mạnh mẽ: Kinh tế vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, đô thị được đầu tư phát triển, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hoàn thành mục tiêu trước 3 năm.

Đóng góp ý kiến vào các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

15/07/2020

Đóng góp ý kiến vào các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

PTĐT - Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá so sánh) tăng bình quân 7,5%/năm trở lên, tôi đề xuất nên tăng lên 7,95%, như vậy bằng với chỉ tiêu thực hiện của Đại hội XVIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Đóng góp ý kiến vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

14/07/2020

Đóng góp ý kiến vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

PTĐT - Về phương hướng mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, tôi thấy việc chọn một khâu đột phá: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh là hợp lý. Tuy nhiên các khâu: Đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, phát triển du lịch vẫn là các khâu được tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ nữa.

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

07/07/2020

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

PTĐT - Qua nghiên cứu, với quan điểm cá nhân, tôi xin tham gia làm rõ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, mà dự thảo báo cáo đã đề cập. Cụ thể: Về những thành tựu đã đạt được.

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

03/07/2020

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nội dung trong phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

PTĐT - Về các chỉ tiêu chủ yếu đề nghị bổ sung chỉ tiêu về kinh tế, cụ thể như sau: Số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 năm tới (giai đoạn 2020-2025); diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025.