Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 10-4-2019