Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 11/06/2019