Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 8-7-2019