Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 8-10-2019